REBINA AGRAR SRBIJA! - Proizvodnja i distribucija energetske kulture - bio mase u Srbiji!

Poslušajte zvuk prirode. Kliknite ovde >
REBINA® Srbija

Salix Viminalis

Preuzmi katalog (PDF 2Mb)

Kratak prikaz

Energetska vrba - sylvan vrsta sa kratkim rotacionim ciklusom i vegetativnom regeneracijom - je drvena i žbunasta biljka sa izuzetno brzim dnevnim rastom, do 3cm i životnim vekom od 25-30 godina. Tokom prve 2-3 godine, kada se zasad samo neguje, izdanci mogu dostići visinu od 6-7 metara i prečnik of 6-10 cm. Počev od druge, odnosno treće godine, mogu se dobiti godišnji prinosi od najmanje 30-40 t biomase, kao energetskog izvora u obliku krupnih opiljaka (čipsa), briketa ili peleta.

Oblast primene

 • Direktna proizvodnja energenta za grejanje i druge vidove energetskog korišenja
 • Proizvodnja peleta
 • Prirodan tretman-prečišćavanje mulja i otpadnih voda kojima se plantaža može posipati
 • U farmaceutskoj industriji – proizvodnja salicilne kiseline
 • U drvoprerađivačkoj industriji (industriji drveta i drvenih proizvoda)
 • U proizvodnji celuloze i papira
 • Za potrebe poboljšanja degradiranog tla i njegov povraćaj u proizvodni ciklus
 • Drenaža tla sa viškom vode
 • Formiranje brzorastućih zaštitnih zona za biljne kulture, kao i za puteve i aerodrome
 • Sanacija klizišta i prevencija erozije

Prednosti

 • Predstavlja obnovljivi izvor čiste energije
 • Visoka energetska vrednost: 1 kg suve biomase~ 1kg uglja= 0,5 l mazuta= 0,5 m3 metana
 • Ekonomičniji od gasa i mazuta
 • Laka upotreba i skladištenje: 1m3 = 650 kg
 • Pri spaljivanju oslobađa zanemarljivu količinu zagađujućih materija
 • Mali residual, pepeo ≤ 1%
 • Ne sadrži hemikalije ili teške metale – bezopasna je po zdravlje
 • Količina ugljen dioksida i ugljen monoksida koja se oslobađa sagorevanjem skoro je jednaka nuli. Ovi gasovi su naime vezani u samoj biljci u postupku fotosinteze naredne generacije
 • Energija potrošena na proizvodnju biomase iznosi 5% energije koje ona pruža kao energetski izvor.
 • Pozitivan uticaj na konzervaciju i zaštitu ekosistema, njihovu restauraciju, reciklažu hranljivih materija i konzervaciju tla putem zaštite od vetra i erozije vodom.
 • Žetva se obavlja u poznu jesen i tokom zime, kada se ne obavljaju drugi radovi u poljoprivredi, te se povećava iskorišćenje mehanizacije

Troškovi

Troškovi zasnivanja 1 ha kulture energetske vrbe variraju između 1800 i 3200 EUR, u zavisnosti od nekolicine faktora:

 • Kategorije poljoprivrednog zemljišta
 • Tipa tla
 • Nivoa opremljenosti poljoprivredne proizvodnje
 • Vlasničkog statusa poljoprivrednog zemljišta
 • Veličine i oblika parcele
 • Drugih specijalizovanih usluga

Priprema tla

Priprema tla počinje u godini koja prethodi sađenju kulture, uklanjanjem korova. Ovo se postiže upotrebom total herbicida.
Nakon čišćenja vegetacije, zemljište se dovodi u rastresito stanje, duboko ore, posle čega sledi tanjiranje i sitnjenje. Nakon pripremnih  radova oko tla, sprovodi se  osnovna fertilizacija. U proleće se završava priprema tla za sadnju.

Sađenje

Optimalno vreme za sađenje u proleće i to najranije što je moguće, dokle je dosta vlage u tlu. Sađenje se obavlja u redovima sa rastojanjem između 2 biljke i redova od 70 cm i proredom od 150 cm kako bi se obezbedio pristup mehanizacije za održavanje kulture redovima, ali takođe i za žetvu i transport. Na jedan hektar sadi se 14.000 sadnica. Sađenje se može obaviti ručno i mehanizovano.

Žetva

U oblasti panonske nizije prva žetva dešava se nakon 2 ili 3 godine, kada količina drvenaste biomase pređe 25-30 t/ha i nadalje se obavlja jednom godišnje, tokom 25 do 27 godina. Prethodno žetvi, izdanci moraju dostići prečnik od najmanje 5-6 cm i visinu od 6-7 m. Žetva se obavlja kada biljaka odbaci list, u periodu vegetativnog mirovanja, od novembra do meseca marta.
Specijalizovane mašine seku izdanke, usitnjavaju ih obično u vidu “čipsa” podesive veličine koji se skupljaju u prikolici i skladište u vidu bala na otvorenom ili u skladištima.
Sadržaj vlage u žetvi je približno 40-45%, a nakon perioda skladištenja od 1-2 meseca, opada za 10-15%
Drveni ”opiljci-čips” se mogu direktno koristiti kao gorivo za grejanje u energanama ili se mogu peletirati.
Uobičajeni prinos biomase bez posebnih agrotehničkih mera iznosi 30-40 t/ha.  Ukoliko se primene savremene mere i tehnologija prinosi prelaze čak 100 t/ha.